Политика за поверителност

ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С настоящата Политика за поверителност ММ Брокер декларира, че зачита неприкосновеността на Вашите лични данни и полага всички необходими усилия за защита им. Основната задача на Политиката е да предостави информира за целите и начините на обработка на личните Ви данни:

„ММ ЗАСТАРХОВАТЕЛЕН БРОКЕР“ ЕООД, ЕИК: 121237498. Лицензиран от Комисията за финансов надзор, с Решение на Надзорен орган за извършване на дейност - Застрахователен брокер No 73, от дата 30.05.2000,

Адрес: гр. София, Околовръстен път No3
Данни за контакт с „DPO“ – Hadzhieva@iqsecurity.eu, телефон за контакт: 02 419 7777

наричано по-долу „ММ БРОКЕР“ или „ДРУЖЕСТВОТО“

Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, П.К. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2
Данни за контакт: www.cpdp.bg или 02/915 35 18;

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ММ Брокер, като администратор на лични данни, обработва данни, посредством съвкупност от автоматизирани и неавтоматизирани средства. Възможно е Брокерът да обработва лични данни самостоятелно или чрез възлагане от трети лица, като при осъществяване на своята дейност (посредничество при сключване на договори за застрахователни продукти), спазва следните специализирани за сектора правила:

 • Единните вътрешни правила за разпространяване на застрахователни продукти на застрахователни дружества от членовете на Асоциация на застрахователните брокери в Българи,
 • Указанията на Комисия за финансов надзор,
 • Закона за мерките за изпиране на пари;
 • Регламент 2016/679;
 • Други нормативно определени правила, засягащи дейността на ММ Брокер, съгласно законодателството на Р. България.

ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ММ Брокер следва всички принципи, определени в Регламент 2016/679 при обработката на Вашите на лични данни:

 • „законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“;
 • събира лични данни, само за нуждите и за изпълнение на предвидените цели.
 • използва принципът „минимално необходимо да се знае“
 • стреми се да изпълнява принципите на „точност“, „цялостност и поверителност“, като и „ограничение на съхранението“;
 • при обработването на лични данни, ММ Брокер прилага технически и организационни мерки за осигуряване на защита от незаконосъобразно обработване, загуба или унищожаване.

ЦЕЛИ И КАТЕГОРИИ ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

 • предоставяне на застрахователно посредничество:

ММ Брокер сключва Договор за възлагане или Вие предоставяте Възлагателно писмо (по Образец на Брокера), с което упълномощавате ММ Брокер да осъществи проучване на застрахователния пазар, да изисква и да Ви предостави оферта от Застраховател, за избраната от Вас застрахователна услуга, да Ви предостави съдействие и посредничество при настъпване на застрахователно събитие и изплащане на застрахователно обезщетение при ликвидация на щета, както и други действия предвидени във Възлагателният договор. Във връзка със сключването на този Договор ММ Брокер събира следните категории лични данни:

 • Три имена
 • ЕГН или друг идентификационен номер
 • Постоянен адрес по лична карта;
 • Адрес за кореспонденция;
 • Телефон за контакт
 • Имейл за контакт;
 • Подпис;
 • Комуникация, която е разменена по електронен, съдържаща лична информация;
 • предоставяне на информация за конкретно избран от Вас застрахователен продукт и предоставяне на персонална оферта или за изпълнение на договорен ангажимент, както и за защита на своите легитимни интереси:

ММ Брокер е възможно да събира и обработва чувствителни категории лични данни, по ред определен от Застраховател, за целите на определяне на застрахователна премия, измерване на застрахователния риск, изчисляване на дължима сума по обещетенията при настъпване на застрахователно събитие и други изрично определени в Общите условия на всеки един застраховател цели, съобразно избраната от Вас застрахователна услуга:

 • три имена;
 • ЕГН/ ЛНЧ;
 • номер на документ за самоличност, включително копие от него, в изрично предвидени случай;
 • националност;
 • място и дата на раждане;
 • пол;
 • семейно положение, свързани лица, брой деца;
 • образование;
 • трудова заетост;
 • позиция/длъжност;
 • професионално положение;
 • работодател;
 • финансово състояние;
 • спестявания;
 • задлъжнялост;
 • съотношение на дълга;
 • данни за банкова сметка;
 • здравен статус и заболявания;
 • данни за лицето, което ще се ползва в случай на смърт на застрахования (имена, ЕГН)
 • телефонен номер и име на личен лекар
 • биометрични данни
 • употреба на алкохол, в съответните единици на измерване.
 • употреба на наркотични вещества
 • e-mail;
 • телефонен номер;
 • адрес за кореспонденция;
 • записи от видеонаблюдение
 • подпис
 • номер на вашата кредитна/дебитна карта или банкова сметка във връзка с плащания, които сте осъществили към ММ Брокер
 • сключване на Застрахователен договор (Полица), по бланкови модел, предоставен от Застраховател:

Необходимото съдържание е законово определено, съгласно чл. 345 от Застрахователен кодекс, като съдържа следната лична информация:

 • три имена на страните
 • адресите на страните;
 • имената и адреса на застрахователния посредник/ застрахователните агенти - и номера на легитимационния им документ;
 • в случай на ползвател – трето лица - имената и адреса на лицето.
 • подписи на страните.
 • превенция за предотвратяване на пране на пари и избягване на конфликт на интерес:

С цел изпълнение на законодателни изисквания, включително избягване на конфликт на интереси, корупционни практики и задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари, ММ Брокер е задължен да извърши идентифициране на физическите лица, включително пълномощниците на физически и юридически лица, едноличните търговци и представляващите юридическите лица. Идентификацията се извършва чрез представяне на лична карта, или друг документ за самоличност и снемане на копие от него. При идентифицирането на клиентите – физически лица, служителите на ММ Брокер събират и обработват следните категории лични данни:

 • три имена, официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността - ЕГН/ ЛНЧ,
 • документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на клиента;
 • дата на раждане,
 • гражданство, всяко гражданство, което лицето притежава,
 • номер на лична карта или друг валиден национален документ за самоличност,
 • държава, издала документа за самоличност,
 • постоянен адрес,
 • държава на постоянно пребиваване и адрес (номер на пощенска кутия не се приема);
 • адрес за кореспонденция;
 • професия, заемана длъжност, работодател и др.,
 • данни за семейни, родствени или наследствени връзки,
 • данни съдържащи се в предоставените документи за собственост при завеждане на искове за щети,
 • данни по декларации за произход на средства,
 • данни по декларации за гражданство и гражданско състояние,
 • данни по декларации по чл.42, ал.2, т.2 и по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП, необходими за сключване на сделки, за извършване на регистрации и за придобиване на разрешения и др.

Когато официалния документ за самоличност не се съдържат тези данни, събирането им се извършва чрез представяне на други официални документи, както и на въпросници и декларации, попълнени от клиента пред служител на ММ Брокер.

ММ Брокер е задължен да свали копие от документи Ви за самоличност, в предвидените в Закона случай, както и да съхранява в предвидения срок, да предоставя информация на компетентните органи, в случаи на проверка.

 • маркетингови цели

ММ Брокер е възможно да събира и обработва лични данни от категория: данни за контакт: имена, телефон, адрес за кореспонденция, e-mail, с Ваше изрично съгласие, в следните случаи:

 • напомняне за изтичане на застрахователна полица;
 • напомняне за плащане на месечни вноски по активни застрахователни продукти;
 • предлагане на нови застрахователни продукти и услуги;
 • предлагане на продукти и услуги на свързани лица или партньори на ММ Брокер,
 • за целите на директния маркетинг

ММ Брокер може да се свързва с вас посредством телефонно обаждани, изпращане на писма или на кратки текстови съобщения, е-мейл съобщения в случай, че желаете да получавате промоционални оферти. Имате право по всяко време да оттеглите предоставено съгласие.

 • легитимен интерес:
 • задължение за съдействие на компетентни органи в хода на извършвани от тях проверки, ревизии и инспекции, както и във всички други случаи, в които тези органи упражняват контролните си правомощия на законово основание;
 • участие в съдебни производства и свързаните с тях процедури в качество на страна или на трето задължено лице, като например задължението ни да предоставим данни и информация от значение за разрешаването на конкретен съдебен спор;
 • ММ Брокер обработва данни от видеозаписи, като се предприемат необходимите мерки за защитата им от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

В качеството си на контрагент по различни търговски сделки ММ Брокер събира и обработва лични данни за целите на:

 • законосъобразно осчетоводяване на стопанските операции;
 • събиране и обработка на лични данни, в качество на обработващ, в предвидените случай;

В качеството си на работодател - за целите на подбор на персонал, като и за изпълнение на конкретните си задължения като такъв, ММ Брокер

 • събира и разглежда СV и Мотивационни писма на кандидати за работа, като данните в тях се предоставят от кандидатите, доброволно. Документите се съхраняват в срок не по дълъг от едномесечен, последващ приключването на подбора.
 • събира и обработва лични данни на служителите си, за целите на осъществяване на трудово-правни задължение на Администратора, като работодател.
 • обработва лични данни за целите на общественото осигуряване на работници, служители и подизпълнители, включително задълженията, произтичащи от Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и законите в областта на облагането на доходите на физическите лица, както и техните еквиваленти в останалите страни- членки на ЕС;

ОБРАБОТКА НА СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ

ММ Брокер не събира и не съхранява специални категории лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. В случай, че бъдат предоставени подобни данни, ще бъдат изтрити незабавно след предоставянето им.

ПРОФИЛИРАНЕ

При проучване на пазара, за целите на изготвяне на индивидуални оферти от ММ Брокер или за изпращане на таргетирана маркетинг информация, възможно е да използва средства за профилиране на лични данни чрез информационни системи, но задължително преди завършване на профила Ви, се прави проверка и разглеждане на резултатите от физическо лице. Вашите лични данни се профилират въз основа на легитимния интерес на ММ Брокер.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Вашите лични данни се съхраняват съгласно сроковете, установени за съхранение от ММ Брокер. Те са съобразени с действащото нормативно законодателство и легитимните интереси на Дружеството. След момента на реализиране на целите, за които данните са предоставени или след отпадането на легитимния интерес или законовото основание за обработването на данните, същите се унищожават или изтриват, без ненужно забавяне.

Критериите, на база на които е определен срокът на съхранение на личните Ви данни, включват:

(а) периодът, през който поддържаме търговски отношения с Вас, и Ви предоставяме услугите си,
(б) сроковете за съхранение на данните, предвидени в приложимите спрямо нас закони, и
(в) периодът, за който е необходимо да съхраняваме данните във връзка с участието ни и защитата на правата и законните ни интереси в съдебни и административни производства и изтичането на съответните давностни срокове. Лични данни, за които липсва изрично законово/надзорно задължение за съхранение, ще бъдат изтривани след постигане на целите, за които личните данни са събрани и се обработват.

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН И ДОБРОВОЛЕН ХАРАКТЕР НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни, които се събират са съобразени и обслужват целите на изпълнение на Вашето искане към ММ Брокер. Те се необходими на Застрахователя, за да изготви индивидуално ценово предложение за търсеният от Вас застрахователен продукт или услуга. ММ Брокер следва принципа „необходимо да се знае“. Предоставянето на каквото и да било информация от Вас е доброволно, като в случай, че откажете да предоставите необходимите ни лични данни, е възможно да не бъдем в състояние да предоставим желаната информация от Вас.

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За защита на Вашите данни ММ Брокер е предприел необходимите технически и организационни мерки, за защита от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

ПОЛУЧАТЕЛИ, НА КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗКРИТИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ММ Брокер е възможно да разкрие информация на трети лица, при спазване на правилата за поверителност, с цел изпълнение на нормативни изисквания или за защита на легитимния си интерес, например предаване на:

 • държавни органи: НАП, НОИ, Патентно ведомство, Търговски регистър, Компетентни органи по Закон за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) и др.;
 • доставчици на услуги: консултанти, експерти, оценители, адвокати, както и в случайте, когато използваме услуги, свързани с проучване и получаване на оферта за застрахователен договор, при съдействие при реализиране на застрахователното обезщетение, техническа поддръжка на информационни системи и оперативна поддръжка на дейността на ММ Брокер.
 • застрахователи: за изпълнение на договорното си задължение по Възлагателно писмо за проучване и/ или посредничество при сключване на застрахователен договор
 • при изпълнение на задълженията за посредничество и съдействие по определени застраховки, с настъпили вредоносни събития за застрахования извън територията на Р.България ММ Брокер е възможно да предостави Вашите данни на компетентни органи на другата държава, които да предоставят услуги от името на ММ Брокер извън територията на Република България.

ВАШИТЕ ПРАВА

Право на достъп. Имате право да получавате информация и да искате достъп до обработваните данни, свързани с Вас.

Право на коригиране. Имате право да поискате от нас да коригираме неточните лични данни, свързани с Вас.

Право на изтриване. Имате право да поискате от нас да изтрием Вашите лични данни, които обработваме или да го направите сами, като изтриете профила си от нашия сайт.

Право на ограничаване на обработването. Имате право да искате от нас да ограничим обработването на предоставените от Вас лични данни.

Оттегляне на съгласие. Имате право да оттеглите свободно изразеното си съгласие за обработване на личните Ви данни. Бихме искали да Ви информираме, че с оттегляне на съгласието не се засяга законосъобразността на обработването на данните, преди съгласието да бъде оттеглено.

Право на преносимост на данните. Имате право да получите личните данни, които ви засягат пряко и които сте ни предоставили.

Право на възражение. Имате право по всяко да възразите срещу събирането и обработването на Вашите данни.

Право на подаване на жалба до надзорен орган. Имате право да подадете жалба до Комисия за Защита на лични данни, ако прецените, че нарушаваме някое от нормативните изисквания при обработването на Вашите лични данни.

Данни за Контакт на Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, П.К. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2
Повече данни за контакт можете да откриете на сайта на Комисията: www.cpdp.bg

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

В случай че имате допълнителни въпроси относно настоящата Политика за поверителност, не се колебайте да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на лични данни – Диана Хаджиева, на телефон: 02 419 7777 или е-мейл Hadzhieva@iqsecurity.eu или на адрес гр. София, ул. Околовръст път No3.

Настоящата Политика за поверителност е актуализирана и влиза в сила считано от 1.10.2021г